REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MEDNOVA.PL NA FACEBOKU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu jest Novamed.pl S.A., ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź, NIP: 732-10-04-353, REGON: 470974353, KRS: 0000947988 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział KRS.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.04.2023 o godzinie 00:01:01 Konkurs kończy się w dniu 19.05.2023 o godzinie 23:59:59
3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie pod postem konkursowym na stronie funpaga Mednova.pl
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpaga’a Mednova.pl na Facebook.com
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu dołączonego do postu konkursowego
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 oraz p.1a
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).


§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Co jest Ci niezbędę w codziennej pracy?“ zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com.
2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która zbierze największą ilość polubień spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi .
3. Nagrodami w Konkursie są:
a)Voucher o wartości 200 zł do wydania w sklpeie internetowym Mednova.pl
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu facebook.com w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia 1 edycji Konkursu
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość od organizatora konkursu
7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie dział marketingu organizatora mail: promocja@novamed.pl, telefon +48 887118871


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie